21.mars hadde vi årsmøte for Vestfold fjordhestlag på Jarlsberg travbane – Ulf Thoresenrommet. Det var litt tynt i rekkene i forhold til hva det pleier å være av oppmøte, men årsmøte ble gjennomført uten problemer og vi hygget oss med Pizza etterpå.

Referat

1.Valg av møteleder: June Cecilie Horntvedt

2. Valg av to til å underskrive protokollen: Torill Hynne Fjære og Nina Brodahl

3. Årsmelding: Lest av sekretær. Kommentarer: Ønskelig med antall medlemmer totalt.

4. Regnskap: Leder leste opp regnskapet. En merknad fra revirorer: ønskelig med underskrift av to personer på håndskrevne bilag. Resultat for 2017 overskudd på 18 557,68

5. Fastsetting av medlemskontingent: Medlemskontingenten blir stående uendret.

6. Valg: Valget ble ledet av Heidi Gabrielli.

 • Følgende var på valg:
  • Leder: June Cecilie Horntvedt – gjenvalg 1 år.
  • Styremedlemmer:
   • Geir Solberg – gjenvalgt 2 år.
   • Hanna Bolæren Sandvik – valgt for 2 år
  • Varamedlemmer. Varamedlemmene er på valg hvert år. Rikke Helmine Dahl og Jørn Erik Bøe gikk av.
   • Varamedlemmer foreslått av valgkomiteen og valgt ved akklamasjon
    1. Marit Steinsholt Kristiansen
    2. Antje Heinrich
    3. Marita Bjørk Kjørbekk
  • Revisorer: Tor Gabriel Holtung og Torill Hynne Fjære gjenvalgt.
  • Nytt medlem til valgkomiteen: Nina Brodahl valgt inn som nytt medlem. Valkomiteen består da av:
   1. Karen Anne Holmefjord
   2. Anette Green
   3. Nina Brodahl

Ingen innkomne saker.

8 stk møtte på årsmøtet.