Årsmøte Vestfold Fjordhestlag 25.mars 2022

Sted: Gamle Stasjonen, Revetal

20 stemmeberettigede medlemmer møtte.

1. Valg av møteleder: June Cecilie Horntvedt

2. Valg av to til å underskrive protokoll: Karianne Roberg. Jørn Erik Bøe.

3. Årsmelding: Lest opp av sekretær.

4. Regnskap: Lest opp av leder. Regnskapet er gjennomgått med revisorer.

5. Fastsetting av medlemskontingent: Kontingenten står uendret.

6. Valg: Valget ledes av medlem i valgkomité; Anette Green. Valgkomiteen har bestått av Anette Lie som leder, som leder, Anette Green og Live Haugen. Ny valgkomité består av Anette Green, Live Haugen og Nina Brodal.

Følgende styremedlemmer på valg:

June Cecilie Horntvedt gjenvalgt som leder. 1 år.

Lars Mangelrød – ikke på valg

Hanna Bollæren Sandvik, gjenvalgt 2 år

Geir Solberg, gjenvalgt 2 år

Elisabeth Avdal, ikke på valg

Varamedlemmer velges for 1 år av gangen:

Marit Steinsholt Kristiansen, gjenvalgt

Linn Lillestøl, gjenvalgt

Ragnhild Mangelrød, valgt for 1 år.

Revisorer:

Tor Gabriel Holtung, gjenvalg Torill Hynne Fjære, gjenvalg

7. Innkommende saker:

Prosjektgruppe for sammenslåing av Vestfold Fjordhestlag og Telemark Fjordhestlag ved Torill Hynne Fjære hadde fremlegg om fordeler og ulemper ved sammenslåing av lagene. Fremlegget var nøytralt og ryddig, og viste gode perspektiver både for og i mot en mulig sammenslåing. Flere kommentarer og innspill fra medlemmer. Telemark Fjordhestlag hadde i sitt årsmøte flertall for sammenslåing. Det ble gjennomført avstemming for eller i mot sammenslåing. Avstemmingen ble utført anonymt gjennom lapper, som så ble samlet inn og telt opp. Forslag om sammenslåing av Vestfold Fjordhestlag og Telemark Fjordhestlag ble nedstemt med 20 stemmer mot, 0 stemmer for.

Hanna Bollæren Sandvik, referent.