27 medlemmer tilstede.

Referent Hanna Bolæren Sandvik

Møtet startet med velkommen ved June, og videre gikk vi over til presentasjonsrunde av deltagerne der vi kort fortalte navn og hva vi drev med innen hest. Det var et stort aldersspenn blant deltagerne, og vi hadde med medlemmer fra 9 år til vel 80 år.

Det er gledelig at fjordhestmiljøet i Vestfold øker, og det var høy deltagelse av fjordhesteiere og ryttere/kusker, men også medlemmer som driver med andre hesteraser. Presentajsonsrunden bidro til hyggelig hesteprat rundt bordene.

June presenterte innvilget søknad om frifondmidler. Frifondmidlene er tiltenkt å stimulere aktivitet for de yngre(fra 0 til 26 år). Laget har i år mottatt kr 15.000, som skal brukes til drift og aktiviteter ila 2023.

Det ble fra medlemmene lagt inn et ønske om en aktivitetskomité, noe som styret også har vurdert. En slik kommite vil arrangere ulike aktiviteter i Fjordhestlagets regi, da med spesielt fokus på de yngre medlemmene. Birte Bakken ble ansvarlig for komiteen og samler inn kontaktinfo til resten av de som meldte seg villig til å bidra.

Vi diskuterte kommende aktiviteter og innhentet ønsker fra deltagerne. Det ble nevnt ønske om programtreninger, både Ina Bakke og Thuva Klausen ble nevnt som mulige dommere. Det ble snakket om å arrangere det på Nøtterøy Ridesenter. Videre ble det arrangert et kurs i kjøring/brukshestkjøring med Øystein Lien på Nøtterøy ridesenter i høst, også dette fristet til gjentagelse. Føllskue på Fjære Gård i høst var vellykket, og det ble ytret ønske om å arrangere et nytt til høsten.

Njål annonserte at Jarlsbergutstillingen går av stabelen 3.juni 2023. Det ble oppfordret til å melde hest.

Birte Bakken og Toril Hynne Fjære deltok på Høstmøtet og hadde et fremlegg om møtet. De trakk spesielt frem eksteriørbedømming av fjordhester, hvor det ble vist frem flere 1.premierte hester og foretatt en live eksteriørbedømming hvor dommerne fortalte hva de så etter. Det var god læring i dette. Det hadde vært en diskusjon på lang man på fjordhest, og det ble sagt at lang man vil trekke ned på helhetsinntrykk på en eksteriørbedømmelse da dette ikke er å anse som rasetypisk for fjordhest. Det hadde også vært snakket om hvorvidt utenlandskfødte hester skulle registreres i den norske stamboka, og at Norge, som opprinnelsesland, skulle stå for dette. Et prøveprosjekt med Nederland er på trappene og erfaringene derfra vil senere kunne avgjøre om utenlandskfødte fjordhester i fremtiden vil kunne registreres i norsk stambok. Dette ville sikret en større genpool.

Møtet ble avsluttet med ønske om en god jul til alle deltagere og ønske om gjensyn og høyere aktivitetsnivå i laget til neste år.